Suttungs mjød

Tankar, filosofi, pedagogikk og praksis i suttungrørsla

Category: Uncategorized

content.php

To framføringer av «Skyggen»

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

skyggen-tangen
Suttungteateret framførar «Skyggen» etter H. C. Andersen på Hamar teater den 18. april kl. 19:30 og i festsalen på Bolteløkka skole, St. Hanshaugen, den 21. april kl. 19:00.

Gratis og åpent for alle. Velkommen!

I forestillinga vår prøver vi å formidle den underfundige historia om den manipulerende skyggen gjennom fortelling, skuespill og video.

«Skyggen» står i eventyrboka, men er i minst like stor grad ei tekst for vaksne som for barn. Det er ei tekst til å fundere over, med rom for tolkning både på individ- og samfunnsplan – og somme av tolkningene er kanskje brenn-aktuelle nettopp i dag?

Forestillinga er dedisert til Edward Snowden, mannen som varsla om ulovleg NSA-overvaking i USA.

Regi og produksjon: Hallvord Reiar M. Steen
Medvirkende: Hallvord Reiar M. Steen, Caroline Jacobsen
Scenetekniker: Eilev Groven Myhren

content.php

«Skyggen» på Bolteløkka skole

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

«Skyggen» av H. C. Andersen vart framført for 5. klasse på Bolteløkka skole den 10. juni 2014.skyggen-tangen Samtale med elevane etterpå gav oss godt innsyn i sider ved dramatiseringa som fungerte bra og mindre bra. Teater-messig ser det ut til å fungere fint å «møte» og spela mot video-skyggen – elevane var ganske sikre på at det var ein person bak scenen – men ingen hadde fått med seg åssen skyggen vart så rik og mektig. Scenen der skyggen fortel om dette bør vi altså omarbeide eller utbrodere. Fantastisk å få slik direkte tilbakemelding, og takk til rektor Dag Gomnæs for at vi fekk lov til å «prøve ut» forestillinga på 5. klasse ved Bolteløkka skole.

content.php

Idémyldring for grunnlovsjubileet

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Det er ein del litterært stoff vi kjenner i Suttung-rørsla som kan bli brukt under markering av grunnlovsjubileet i 2014. Vi arbeider med opplegg og framlegg som vi planlegg å sende ut til skoler o.l. Alle som har tankar om stoff som ville passe inn i slike opplegg er velkomne til å kommentere her eller sende E-post til post@suttung.no. Takk!

Daglege sitat

by Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Vi minner om at ein kan melde seg på for å få daglege Wergelands-sitat på sida http://wergelandkalenderen.no/

content.php

Forslag til filosofisk platform for Suttung

av Eilev Groven Myhren

Suttung er tufta på det tankegodset Ingeborg Refling Hagen vidareførde frå ei lang rekkje eldre kjelder. Gjennom valet av litteratur og arbeidsform vart det utkrystallisert nokre trekk av ein grunnfilosofi med røter attende til Heraklit, Platon og evangelisten Johannes, vidareført gjennom kyrkjefedrane og humanistisk tradisjon til Wergeland og Kierkegaard. Soleis slår filosofien bak Suttung djupe røter ned i kulturhistoria, og følgjer ei viktig filosofisk line i europeisk kulturhistorie. IRH sytte for å flette saman fleire retningar i sitt pedagogiske arbeid, men tankegodset ho bar fram, er eldre enn henne.

Sannkjenningslære. Definisjonen av ”sanning”.

Dette er truleg det viktigaste einskildpunktet. Her pla IRH å sitere Wergeland: Sannheten er én, kunnskap om eget vesen. Slik sette ho seg i ein sannkjenningsteoretisk tradisjon attende til Platon. Sitatet finst i Mennesket (Jesus-monologen). I eit intervju med Mette Janson freista ho å klårgjera dette, og la vekt på skilnaden mellom ”indre sanning” og ”empirisk konsensus”. Empiriske måleeiningar og naturvitskap reknast under ”fakta”, medan sanninga i denne forståinga ikkje kan definerast som eksakt empiri (jmfr. Gadamer: Sanning og metode). Ho sa og: ”Sannheten er det du veit om deg selv når du er alene.”

Folkeopplysing.

Medan den sannkjenningsteoretiske tanken formulert over er individorientert, vart Suttung eit folkeopplysingsprosjekt definert ut frå ei samanbinding mellom misjonsbodet og sosialistisk tankegods: Alle har krav på opplysing. Dette fører med seg at dei som har fått, skal gje det vidare. Den individorienterte sanningstanken som er definert over, inneber sjølvsagt at formidlinga vert ulik frå berar til berar, av di alle lyt finne sin metode og veg vidare. Sjølve den grunnleggjande sanningstanken legg hinder i vegen for dogmatikk. Innhald er viktigare enn form. IRH hadde og klårt for seg at ein aldri skal undervurdere folket, eller hevja seg over same, av di desse er basis for eit sunt demokrati. Her finn ein røtene hjå Rousseau, Komensky og Wergeland att (og sjølvsagt Matteus). Nøkkelsitat: Alle er et vanskelig ord. Tilhøva mellom kollektiv og individ blir eit spørsmål om samfunnspakt (Rousseau).

Mykje av tankegodset, slik det er formulert av IRH, har eldre røter. Ho var sjølv medveten på at det ikkje skulle stogge med henne, korkje på den eine eller andre måten. Ho var sjølv ein lekk i ei lang tradisjonsline.

Kultursyn og danning

Som ein direkte konsekvens av folkeopplysingstanken finn ein danningstanken. Idéen om danning spring ut av tanken om ”indre danning”, motsett ”ytre danning”, kultur sett som organisk vokster motsett eit ytre sivilisasjonsomgrep. Tanken er formulert mellom anna hjå Wergeland, men og hjå Almquist og Aasen. Grunntanken handlar om framvoksteren av ”gudsbiletet i mennesket”.

Grunnfilosofien kan finnast hjå ei rekkje forfattarar (Suttungs sentrallitterære pensum):

  • Wergeland: Mennesket
  • Dante: La Divina Commedia
  • Platon: Faidros
  • Kierkegaard: Enten-eller
  • Hagen: Livsfrisen
content.php

Grav litteratur- og teatergruppe fyller 20!

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Det er 20 år sidan Grav litteratur- og teatergruppe vart stifta, og det vart markert med jubileumsforestilling og stort program. Asker og Bærum budstikke hadde stort oppslag om forestillinga:  Skjermdump av oppslag på budstikka.no

Budstikka.no har i tillegg lagt ut ei flott samling foto frå jubileumsforestillinga, og her ligg oppslaget i papiravisa i PDF-format.

Vi gratulerar Grav litteratur- og teatergruppe med jubileet!

content.php

Barnegruppe treng skodespelarar

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Alle barn som har lyst til å vera med på sang- og eventyrstunder og barneteater sentralt i Oslo, er velkomne til Bygdø Allé barnesuttung.

Ring eller send SMS til 48603894 – eller kommenter her.