Suttungs mjød

Tankar, filosofi, pedagogikk og praksis i suttungrørsla
content.php

Lysets Gud og metallbokstavens tunge – innledning til «Vord lys» 17. juni 2017

av Dagne Groven Myhren

Kjære Venner av 17. juni og Fredheim!

«Vord Lys!» er et dikt med skapelsesmotiv utformet som en kantate. Teksten tar feste i skaperordet i Første Mosebok og kopler det optimistisk opp mot boktrykkerkunsten fra 1400-tallet og opplysningsfilosofien fra 1700- tallet. Diktet kan og bør ses i sammenheng med Henrik Wergelands livs- og verdensforklaring. Den er mest uttømmende behandlet i hans hovedverk om skapelsen og menneskehetens historie. Verket foreligger i to versjoner som supplerer hverandre gjensidig: Skabelsen, Menneset og Messias (1830 fork. SMM ) og Mennesket (1845 fork. M).1 M kom ut et halvt år før dikteren døde. Diktet i begge versjoner rommer religiøse, filosofiske og historisk-politiske aspekter. Det gir dyp innsikt i ordets verdi for erkjennelse og åndelig vekst, og dertil innsikt i hvordan maktmennesker kan ta kontroll over ordet og forfalske det, slik at menneskeånden forkrøples og menneskeheten forvilles. Dette siste er det viktig å reflektere over nå som vi er inne i en medierevolusjon som verden aldri før har sett maken til. Jeg minner også om Wergelands dikt «Sandhedens Armée», om sannhetsordenes ustanselige kamp for å overvinne fordommenes sorte hær og «Løgnens Ørkenbjerge». Der leser vi blant annet: «Mørkets Vold er steil at storme».2

I det følgende vil jeg si litt om det som kan kalles Henrik Wergelands lysfilosofi. Så litt om festlighetene i Kristiania i 1840 i anledning jubileet for oppfinnelsen av boktrykkerkunsten der Wergeland var hoveddikter, for så å vende tilbake til «Vord Lys!» som han skrev til dette jubileet.

Lyset og Ordet

Wergelands livs- og verdensforklarende dikt åpner med en dialog mellom to himmelånder som nettopp har vært vitne til at vår jord er blitt til. Den ene fortviler, blant annet fordi han ikke er i stand til å se Gud eller skape nye kloder. Han opplever bare sorte gåter over alt og spør: hva er meningen med å skape nye kloder med liv som er dømt til å forgå? Den andre svarer tålmodig og med stigende presisjon på spørsmålene. Gjennom denne åndsbrytning, framkommer det en forståelse for hva åndelig vekst er, og hvordan den arter seg. Ved tålmodig å lese i skaperverket, dvs. studere naturen og søke innover i eget vesen,3 kan ånden samle kunnskap og bygge en visdomsborg på en grunnmur av erfaring og erindring og på den måten nærme seg skaperen. Det kalles å dikte sitt eget hjertes dikt. Erkjennelsesvekst skjer altså gjennom ord og ordbilder.

De to ånder besjeler siden Adam og Eva. Det betyr at spørsmålene og svarene fra åpningsdialogen også vil få gyldighet for det mennesket som framstår på jorden, et dualistisk vesen av materie og himmelånd.

En tredje himmelånd, «den herligste Lysgestalt» 4, supplerer de to ånder og kommenterer den dramatiske utviklingen av livet på den nyskapte jord. Han skal også komme til å følge med på historiens gang. I SMM framstår han som en personifikasjon av «Alviisdommens første Ord».5 Jeg tar med et par uttalelser fra denne høyånd, her hentet fra M.6

Først dette: «Guds Tanker det er, som Lyset afbilder.»

Så dette: «Han [altså Gud] har digtet Blomstens Skjønhed, afstukket Bladenes Omrids.» 7

Vi føler poesien. La oss prøve å lodde dybden. Vi kan snu litt på rekkefølgen av ordene i den første setningen, for eksempel på denne måten: ‘Det som Lyset afbilder, er Guds Tanker’. Vi kan også skrive det om: ‘Lyset gir oss synlige bilder av Guds tanker.’ Eller: ‘Lyset åpenbarer Guds tanker slik de kommer til uttrykk i skaperverket.’ Jeg minner om at teologien gjerne kaller naturen for skapelsesåpenbaringen.

Av den andre setningen framgår det at Gud er en kunstner, en ordnende intelligens som skaper makrosmos gjennom en bevissthetsprosess, sammenliknbar med å dikte. (Kosmos betyr orden). Han har gitt blomsten skjønnhet og bladene form. Som del av et guddommelig kunstverk uttrykker blomster og blad også noe om helheten, dvs. verdensaltet med kloder og soler.

Johannesevangeliet i Det nye testamente åpner med å gripe tilbake til skapelsesberetningen i Første Mosebok: «I begynnelsen var Ordet».8 Ordet identifiseres snart med Lys, og kontrasten lys/mørke er gjennomgående. Jesus sier her: «Jeg er kommet som et Lys til verden.» 9

«Ordet» er en oversettelse av «logos» i den greske grunnteksten av evangeliet, et symbolord som nærmest er uoversettelig. Det kan bety ord, fornuft, lov, lære osv. Når teksten taler om lys, er det især et bilde på åndens lys. Uttrykk som ‘det indre ord’ og ‘det indre lys’ kan forstås ut fra Johannesevangeliet. Av dialogen mellom de to ånder hos Wergeland lærte vi at det i ånden finnes et erkjennelsespotensial som er uløselig knyttet til språkbegavelse, og som gjør at vi mennesker kan vinne klarhet/lys i tankene. Når vi oppnår ny innsikt, sier vi gjerne at ‘det gikk et lys opp for meg’. De gamle stoikere, som levde i Grekenland et par hundre år før Kristus, fant Gud i opplevelsen av sin indre logos, logos endiathetos, også, kalt mikrologos, hvilket korresponderer med forestillingen om makrologos i naturen (skaperverket). I vårt språk er logos til stede i ord som logikk (regler for holdbare resonnementer), filologi (kjærlighet til ord), teologi (lære om Gud, Gud forstått gjennom logos), monolog (enetale) osv. Logos kan også bety «såkorn». (Logos spermatikos.10) Det visste Bibelens Jesus. Han brukte liknelser i sin undervisning, dvs. i dikteriske fortellinger som bruker bilder for å klargjøre, eller kaste lys over, et åndelig emne. Etter å ha fortalt såmannsliknelsen, sier Jesus: «Såmannen sår ordet.» 11 Lys og såkorn forbindes i Bibelen med skaperkraft. Lys forbindes dessuten med åpenbaringskraft, og såkornet især med vekst; «Ordet som forøker seg selv», som det heter hos filosofen Heraklit. Lys og såkorn er eldgamle logossymboler.

I Første Mosebok lyder skapelsesbefalingen: «Bli Lys», eller «Vord Lys!». Lyset åpenbarer et guddommelig skaperverk, som først begynner å leve når lyset gjør det fullt ut synlig.

I SMM står dette: «Læberne aabnes, Evigheds morgenrøde Port, og / ud hvirvles Tanken som lysfuldt Ord, som / klangfuld Perle fra Dybets hule Musling.»12 Akkurat denne formuleringen står bare i den første utformingen av Wergelands verdensforklaring.

Tanken karakteriseres som et «lysfuldt Ord» som triller klingende og skinnende som en perle ut gjennom lepper som åpner seg som en «morgenrød Port». Vakkert! Lys og ord er slått sammen til et klingende lysord, en perle.13

Naturen med blomster, blad og alt den ellers rommer er «tenkt» av Gud. Men da må vel også vi mennesker være tenkt av Gud å ha tilhørighet til det universelle lysord? Wergeland mener nok at som språkbegavede vesener likner mennesket Gud mer enn alle andre skapninger på jorden. Mennesket er et mikrokosmos som både er i slekt med allskapningen og med himmelåndene. Mennesket er utsett til å være «Mening og Sjel i det Almagtens Ord / i Verden, Guds Sprog til sig selv».14 Verden er altså et uttrykk for Guds selvrefleksjon, og mennesket er den skapning som framfor noen gir skaperverket mening. Men – med det følger det et ansvar som selv de høyeststående blant dyrene er fritatt for, til tross for at de også etter Wergelands syn har sjel og ansats til ånd. Men dyrene har ikke de samme utviklingsmuligheter som mennesket. Det har heller ikke samme evne til å velge og kan ikke dømmes for sine handlinger. Det gir ikke mening å si at katten er slem når den tar livet av en sangfugl.

I likhet med universalromantikken, forestilte Wergeland seg en skapningskjede som representerer stigende grad av bevissthet fra det anorganiske, via organisk liv og opp til mennesket.

(«I dunklest Støvgran en Aand er skjult»15) Det som skiller mennesket avgjørende fra resten av skapningen er dets mer utviklede kreativitet som henger sammen med språkevnen. Denne er nedlagt genetisk i menneskets ånd som et frø med vekstevne i seg; en evne som mennesket skal ta i bruk for utvikle sin ånd slik at Gudbilledligheten mer og mer kommer til syne. Dette er både en rettighet, og en oppgave. Jeg siterer, men denne gang fra kantaten «Vord Lys!». «Jordens hersker stolt fremtriner; /skinner ikke i hans Miner Lysets Ord over Jord?».

Hva har så dette med Johann Gutenberg å gjøre? Det kommer vi snart tilbake til.

Johann Gutenberg som oppfant boktrykkerkunsten ble født i Mainz en gang rundt år 1400. Gjennom sin kunst gjorde han masseproduksjon og spredning av bøker og andre skriftlige produkter mulig i en grad som tidligere hadde vært ukjent.

Oppfinnelsen ble feiret i flere land; hos oss i Kristiania 24. juni i 1840, dvs. jonsokdagen. Om formiddagen var det festgudstjeneste i «Vor Frelsers Kirke» ( i dag «Oslo Domkirke). Kirken var smekkfull da Wergelands nydiktede kantate «Vord Lys!» ble oppført med musikk. Wergelands tekst var også blitt spredt som trykksak i 2000 eksemplarer.

Den verdslige delen av feiringen fant sted fra kl. 16 samme ettermiddag og varte til rundt midnatt. Litt under 200 mennesker holdt festmiddag i «Grünings have» på Konsul Grünings løkke, som ikke må forveksles med Grünerløkka.16

Wergeland hadde diktet fire av skålsangene. Den for fedrelandet slutter med de alltid aktuelle ordene: «Til Norges Ære brug din Magt, din Magt vor frie Presse.»17 Den for Trykkefriheten viser hvor skadelig det er å sensurere det frie ord. Jeg minner om at det var sensur under unionen med Danmark. Bare et par år under Struense, fra 1770-72, var det full trykkefrihet i helstaten Danmark-Norge. Struense var preget av opplysningstidas tanker. Han ble henrettet på grotesk vis, og trykkefriheten ble mer og mer innskrenket etter hans død. Alminnelig ytringsfrihet og dermed trykkefrihet, fikk vi først i § 100 i Grunnloven av 1814.

Henrik Wergeland talte også, under mottoet «Godt år for Norge». Talen finnes fortsatt. Den tar utgangspunkt i Norge som et folk av bønder, og stiger til poetiske høyder med en makeløs virtuos regnværsskildring, inspirert av et regnvær noen dager tidligere, et regn med kraft til gjøre jorden fruktbar og – kraft til å virke velsignende på menneskers sinn: «Balsamisk liflig drypper du ny Kraft i Sorgens matte Hu».18

Regnet etterlater dråper som funkler som perler i gresset og danner hebraiske skrifttegn. Dikteren leser bokstavelig talt i «Guds dikt. Der står det at Guds sanneste navn er «Velsignelse». Denne talen er blitt framført flere ganger her på Fredheim på 17. juni, siste gang ved 200-årsjubileet for Wergelands fødsel i 2008.

Kantaten «Vord Lys!» åpner med en kosmisk visjon av kloder og soler. Det etableres et ekteskap mellom himmel og jord som besegles med regnbuen, Bibelens paktsymbol. Diktet antyder også de ulike bevissthetstrinn i skapningskjeden. Typisk nok omtales det uanselige insektet slik: «Insektets vaagnende Begreb / i Følehornet pegte». Personligheter som har bidratt vesentlig til kulturutviklingen, representerer høye berg, dype vann og floder i åndens verden. De gamle grekere er tungt inne i bildet med Homer, Solon, Sokrates, Platon, Aristoteles og matematikeren Euklid. Jødedommen er representert ved Moses, og kristendommen er med gjennom de mange referansene til Ordet. Reformatoren Luther hylles for sitt mot til å tale «Roma midt imot». Diktet er ikke minst en hyllest til mennesket i sin alminnelighet. «Vorde Lys! o, hellig Gud, / du forkyndte Aanders Hære. / Smykkede med Lysets Ære gikk de ut / store Gud /paa dit Bud». «Aandelyset» er kjennetegnet ved at det er felleseie, og ved at det «øker ved deling». Når lyset deles, blir det mer av det. (Dette understreket Ingeborg Refling Hagen, dette stevnets skaper, ofte.) Her kommer også Gutenberg og boktrykkerkunsten inn. Boktrykkerkunsten er rett betenkt «Guds Kunst» som Wergeland sier, fordi den medfører spredning av verdens tankekapital, blant annet fra Aten og Jerusalem. Den tjener, ideelt sett, opplysning på alle nivå. I dette perspektiv definerte også Wergeland sin egen oppgave. «Dynger arbeid på meg», uttalte han

Sitat: «Fædrenelandet fordrer indsigtsfulde Borgere, Friheden fordrer tænkende.» Henrik Wergeland arbeidet for folkeopplysning, i skrift, tale og praktiske tiltak. Han ønsket at alle lag av folket skulle få tilgang til bøker, blant annet gjennom utlånssentraler, altså bibliotek. Han drev selv utlånsvirksomhet fra egen bolig. Og han fortsatte å lage opplysningsskrifter også på dødsleiet. Han sørget personlig for at skriftene ble spredt blant folk.

I kantaten kalles universets skaper for «Lysets Gud». Metallbokstaven lovsynger «Lysets Gud.» Vi skal forstå at skapelseslyset fra evighet nærmest «runger» fra metallbokstavens «Tunger». I denne sammenheng vil jeg referere til Wilhelm Kelber som har tatt for seg filosofen Heraklit som logosfilosofiens grunnlegger. Heraklit levde fra ca. 550 før Kristus, og hans verdensforklaring åpner med ord som til forveksling minner om åpningen av Johannesevangeliet. Kelber hevder med tyngde at Johannesevangeliets forfatter og Paulus må ha kjent Heraklit. De greske filosofene som Wergeland nevner i «Vord Lys» hadde alle på en eller annen måte tatt inntrykk av Heraklit. Det hadde også visse kirkefedre fra de første århundrene etter Kristus. Med referanse til filosofen Heraklit, førkristne stoiske filsosofer og kristne kirkefedre, som både var naturfilosofer og språkfilosofer skriver Wilhelm Kelber: «I menneskesjelen pågår fremdeles skapelsen gjennom Logos.» («In der Seele ist also die Schöpfung durch den Logos noch im Gange». K. s. 28, sitert i DGM 1991, s. 313.) Det er nøyaktig hva Wergeland gir uttrykk for i «Vord Lys!» Men han sier også: «Hvad har som Typens Tunge Lysets Ord / forklart?». Gutenbergs kunst er rett betenkt Guds kunst, fordi han gjennom boktrykkerkunsten har skapt bedre vilkår for videreføring av skaperverket. «Han over Jorden gjød en Straaleregn / af Aandbelivte, sære Trylletegn.» Menneskets ånd stimuleres til vekst gjennom kunnskap som formidles gjennom trykksaker. Derfor er Gutenbergs kunst i bunn og grunn Guds kunst.

Men hva da med Internett? Er det også «Guds Kunst»? Wergeland visste utmerket godt, som vi har vært inne på, at ord kan forvanskes og at også trykkekunsten kan misbrukes. Temaet er gjennomgående i forfatterskapet. Jeg minner f.eks.om farsen Den Konstitutionelle. (Kampen mellom lys og mørke, sannhet og åndsmørke, dramatisert som kamp mellom lysalfer og tusser på et mørkeloft. Loftet og tussene er sinnbilde på tankelivet til en forstokket jurist som til slutt grunnlegger avisen Den Konstitutionelle.19) Om HW hadde levd i dag, ville han garantert hatt skarpt blikk for hvordan Internett og liknende raske og verdensomspennende formidlingskanaler kan misbrukes. Men han ville nok også ha sett store muligheter. Det vil være i Wergelands ånd å holde hodene klare, hjertene varme og motet oppe og feste lit til at lyset er sterkere enn mørket. For som det også står i verdensforklaringen:

«Lyset er så stærkt – det er fraoven – at, ene i en helt tilmulmet Verden / det standser ei sin Straalen-ud, før Alt / med Lys er mættet».20

Fotnoter

 1 SMM i SS II,2 og M i SS II,6. Jf. Dagne Groven Myhren 1991; «Kjærlighet og Logos», doktoravhandling frå 1989, Solum forlag

2 Wergeland Henrik, SS s. 19–21

3 Jf. Heraklit. «Jeg gjennomforsket meg selv.» Fra W. Kelber: «Ich durchforschte mich selbst», sitert i Dagne Groven Myhren (DGM) i Kjærlighet og logos s. Solum forlag 1991. s.306.

4 SMM s. 25

5 SMM s. 26. Denne ånd framstilles hos Wergeland som forbilde for alle andre ånder, fordi han bærer Faderens bilde klarest til skue.» DGM, i Eventyrets landeveier red. Gunnar A. Steen, Suttung forlag 2000 s.50.

6 I M kalles denne ånd Akadiel. Han representerer Messiasbevisstheten, som i SMM. Messias er altså oppfattet som et bevissthetsnivå.

7 M i SS II,6 s.18

8 Joh. 1,1

9 Joh. 12,45

10 Logos spermatikos kan forstås i et naturfilosofisk og et personlighetsfilosofisk perspektiv hos HW, som f.eks. hos stoikerne. Jf. DGM: Kjærlighet og logos , s. 301 – 315

11 Markus 4, 14

12 SMM s.26

13 Når Paulus i Romerbrevet kan skrive at loven er inntegnet også i hedningenes hjerter, kan det forstås i lys av at det universelle Ordet/Logos involvert i skaperverket fra «begynnelsen».

14 M s. 40, jf. SMM s. 73–74

15 M s. 181, jf. SMM s. 26

16 Grünings løkke omfattet det som i dag er Eidsvolls plass, dvs. området mellom Nationalteatret og Stortinget, og strakte seg fra Karl Johans- gate og ned mot sjøen. Wergelandstatuen fra 1881 befinner seg på den nordlige delen av den opprinnelige løkka. Under middagen ble det sunget skålsanger og holdt taler. En av sangene var av dikteren Andreas Munch, og en av talerne var den senere statsminister, Frederik Stang. De øvrige sangene var diktet av Wergeland, for kongen, for fedrelandet, den norske litteratur og – for trykkefriheten.

17

18

19 Jf. DGMs artikkel i Sjeleild mot elementer, festskrift til Rolf Nyboe Nettum 2009. Red. Gudleiv Bø

20 M s. 339. jf. SMM s.370

content.php

Det store i det små – tale ved Ingeborgstøtta 17. juni 2016

av Dagne Groven Myhren

Sveitservillaen Fredheim i bakgrunnen med flagg på flaggstanga. Gunnar Janssons skulptur av den unge Ingeborg Refling Hagen i halvfigur i forgrunnen, Dagne Groven Myhren i blå kjole til høyre, talende.

Dagne Groven Myhren taler ved Ingeborg Refling Hagen-skulpturen i hagen på Fredheim på Tangen i Stange. Foto: Maj-Christel Skramstad

Tale ved støtta av Ingeborg Refling Hagen på Fredheim (Tangen i Stange) på Wergelandsdagen 17. juni 2016.

På vegne av Suttung og Kulturhuset Fredheim er det en stor glede å ønske velkommen til dette kjære stedet! Her i Fredheims hage har Ingeborg Refling Hagen stått på sokkel siden 1995, slik billedhuggeren Gunnar Janson utformet henne da hun var ung. Det er i hennes ånd at vi idag feirer den dikter hun kanskje elsket høyest av alle diktere, mirakelet Henrik Wergeland.

La meg sitere litteraturhistorikeren Gerhard Gran: «Wergeland som engang sa at han naarsomhelst kunde klatre til himmels paa en spindelvævstraad, han som saa ofte midt under den groveste polemik pludselig forsvant i en sky for at overraske sine fiender med sin lærkesang fra det høie blaa, Wergeland hvis kosmiske fantasi stadig løftet ham ut i verdensrummet hvor han beveget sig med den samme hjemlige sikkerhed på Melkeveien som ved Mjøsens bredder…» (Gerhard Gran 1915, «Norsk Aandsliv i hundrede aar», s. 11.)

Nå befinner vi oss nettopp «ved Mjøsens bredder». Og man kan spørre seg: Hvor mange 17. junier har ikke Ingeborg sittet lys levende nettopp i denne enga under syrinene med sin store stråhatt og vært lydhør mottaker for Wergelanddikt som er blitt framført fra terrassen av små unger, ungdommer og godt voksne, la meg si fra tre-åringer til minst 80-åringer. Og inne i huset stråler det av dikterord i lyse farger fra dører og skap:

Der kan vi f.eks. lese dette: «Hver en solbeskinnet Stengel Engens slette bølger af, er en Troens støttesteav.»

Og videre:

Hvert et Blad en vinget Engel,
hver en Qvist et Kors af Guld,
hvoraf Luften glimrer fuld.
Hver en Blomme solforgyldt
er en Kalk av Naaden fyldt.
Himmelsk Kjærlighed har ømt
ud deri sit Hjerte tømt.

En biskop i Nidaros besøkte en gang Fredheim. Han noterte i sin notisbok. «Hver en solbeskinnet Stengel, / Engens Slette bølger af, / er en Troens Støttestav».

Som barn stavet jeg meg gjennom disse ordene. Og jeg er nok ikke det eneste barnet som har grunnet på dem i årenes løp! Merkelige ord. Ord til å vokse på. Ord som åpnet dører. Om litt vil Torleif Kippersund framføre en lovsang som inneholder de ordene jeg nettopp siterte. Lovsangen er hentet fra «De tre», ett av Henrik Wergelands berømte dikt om religiøs toleranse.

Det er en gammel meningstung tanke at i selve skaperverket, altså i naturen, finnes en erkjennelsesvei som fører inn til skapelsesmysteriet. Den store matematiker og astronom Johannes Kepler som levde på overgangen mellom 1500- og 1600-tallet, tilhørte dem som mente at han kom nærmere Gud selv når han studerte lovmessighetene i hans verk, det vi gjerne kaller naturlovene. Han viet sitt liv til dette studiet.

Wergeland hentet om og om igjen inspirasjon fra skaperverket. Han så på det som en Lovsang diktet av Gud : «Bli Lys!» Slik sett er skaperverket en åpenbaringsform, skapelsesåpenbaringen. Åpenbaring, ja. Men innerst inne er det et mysterium. Hos Wergeland kan det hete: «Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Hånd.» (Mennesket 1845. Samlede Skrifter II,6 s. 9.)

Så får vi huske på at vi mennesker også er involvert i skapelsesmysteriet. Vi er del av det. Derfor kan man også tale om en indre erkjennelsesvei gjennom eget vesen. Hos Wergeland heter det for eksempel: «i Selverkjendelsen sig Gud udfolder og Udødeligheden» (S.S. II,6 s. 110). Slik tenker også de store mystikere. Gress-strået og menneskets eget selv er forbundet med livets store mysterium.

Den danske Wergelandforsker Aage Kabell har sagt at Wergeland i sin diktning forener den lille realisme og den store visjon. Det er så treffende formulert at det tåler å gjentas om og om igjen. I Wergelands dikt «Egebladene» leser vi for eksempel dette: «Se nøje, skal du øjne / det Store i det Smaa. / Sig Guddomstanker højne på Græssets veke Straa.» Der var gresstrået igjen!

Fra tidlig ungdom av og til sin dødsdag mente Wergeland at uansett hvilket navn vi mennesker måtte finne på å gi Skaperen, er det egentlig den samme Skaper vi søker. Dette kommer til uttrykk på en særegen måte i toleransediktet «De tre». Det skildrer et møte mellom tre lærde i den «brændende syriske Ørken»: en muslim, en jøde og en kristen. Etter en natts hvile under en uhyre Platan opplever alle tre soloppgangen over ørkenen og føler trang til å lovsynge den oppstigende sol som de ser på som «den højestes herlige Billede», altså som et guddomssymbol. Etter noe nøling overvinner hver av dem sin angst for å støte sine medlosjerendes tro, og bryter ut i lovsang, nærmest i trestemmig kor. Den kristne nazareers sang slutter på en måte som synes å ville samle alle store religioner i ett felles, paradoksalt uttrykk , «den unnævneliges Navn».

Den norske filosofen Egil A. Wyller som nylig fylte 91 år, har beskjeftiget seg mye med Henrik Wergeland, og ikke minst med diktet «De tre». På en åpen forelesning ved Universitetet i Oslo i 2005, kommenterte han nettopp den kristne nazareers sang. Han sa blant annet:

«I denne paradoksale avslutningsformel hos Wergeland er de tre, ja alle store religioners møtested, fanget opp – for i den er en universell intellektuell mystikk gitt til kjenne, hvor alle navn, alt språk, all tanke strander i tausheten og stillheten innfor selve gudsmysteriet  – det unevnelige navn.” (Sitert i D G Myhrens foredrag «Religiøs toleranse i Henrik Wergelands ånd, Nrks foredragsserie P 2-akademiet nr. XXXVI 2006. Transit forlag s. 36-49 )

Og med dette gir jeg ordet Torleif Kippesund som vil framføre den omtalte morgensangen fra den syriske ørken.

Dagne Groven Myhren

Den kristne nazareers Sang fra diktet «De tre» i samlingen Jøden, 1842

«Lov og Priis Algodheds Gud!
Se, hvor Morgnens Glimt begynde
Herrens Ære at forkynde
og hans Navn at brede ud!


Se, hvor Græssets tætte Klynger
bøje sig for Ham, der tynger
ogsaa dette, i dets Dignen
under Duggen, med Velsignen!
Thi dens Vievand, det rene,
udsprængt over Græs og Grene,
vier Eng og Lunde ind
til et helligt Tempelklæde,
til et Altar Bjergets Tind,
hvor de Salige tilbede.


Hver en solbeskinnet Stengel,
Engens Slette bølger af,
er en Troens Støttestav;
hvert et Blad en vinget Engel,
hver en Qvist et Kors af Guld,
hvoraf Luften glimrer fuld.
Hver en Blomme solforgyldt
er en Kalk af Naaden fyldt.
Himmelsk Kjærlighed har ømt
ud deri sit Hjerte tømt,
rakt saa Kalken, kront og fyldig,
hver Uskyldig,

som har Øje
for den høje
Himmelfart, som sig fornyer
dagligen fra Morgnens Skyer, —
for Forjettelsen, som skreven
over dugghvid Eng er bleven
om miskundsom Kjærlighed,
lysende i milde Straaler,
strømmende i fulde Skaaler
over hele Jorden ned, —
om et Eden,
aabnet af Barmhjertigheden,

ringet ind af evigunge,
rosenfriske Morgengryer,
i hvis Skyer
Helgener i Engles Favn
første Gang med frigjort Tunge
jubelsjunge
den Unævneliges Navn.»
(HW Samlede skrifter I,3, s. 22– 27.)

content.php

Tale på kirkegården og i samfunnshuset 17. juni 2015

av Dagne Groven Myhren

Wergeland-minnesmerket på Verkland i Sogn
Artikkelforfatteren avduker Wergeland-minnesmerket på Verkland gård i Sogn 17. juni 1975.

På Tangen kirkegård

I dag er det 207 år siden Henrik Wergeland kom til verden. Takk til alle dere som tradisjonen tro har møtt opp her på Tangen for å feire Wergelands fødselsdag, enda det regner og det er nokså kjølig.

For nøyaktig 40 år siden ble jeg invitert Verkland i Brekke i Sogn for å avduke et flott gråsteinsmonument, nærmest en obelisk, til minne om at Henrik Wergelands farsslekt har navnet sitt derfra. Folk hadde møtt opp i mengder, til tross for at regnet sprutet ned mye verre enn det gjør her i dag. Brekke skal visstnok være ett av de mest nedbørrike steder i landet.

Torleif Kippersund som her står, er vestlending, og har opplevd regn før. Jeg har bedt ham om å framføre to tekster. Først en kort, men sublim tekst fra Wergelands verdensdikt. Deretter følger Ingeborg Refling Hagens dikt ”Mennesket”. Wergelands tekst er skrevet på sykeleiet senhøstes 1844 i samband med omarbeidelsen av ungdomsverket Skabelsen, Mennesket og Messias. Ingeborgdiktet er fra 1962.

Torleif Kippersund:
Æonenes sang om den nyskapte Adam som ennå ikke er våknet til bevissthet i Edens hage. Fra Mennesket (1845)
Av Henrik Wergeland

End rinder hans Blod
isøvne sagte.
Halvlukte Zwiebel
er end hans Hjerte.
Hans Vaagnen vil være
som Tempels Aabning.
Og i dets Indre
med Ild staaer skrevet
hans Gudemærke:
”Jeg er! Jeg er!”
   – det Raab, hvormed
sin Livsfest han aabner
og vil den ende,
naar Sandsers Frydblus
ei mer brænde –
det Løsen hvorpaa ham Aanderne kjende,
naar gjennem Graven
han let er vandret
som gjennem en Sky – 
Bevidstheden at,
liig Demanten, kan 
  hans Selv ei knuses.
Nedstødt i Dybet,
til Rum forviist
Hvor Stjerne ei lyser,
i Jordens Midte
af Ild begravet,
bestandig tindrer 
det frem deraf.
       (HW SS II, 6 s. 37 – 38)


Mennesket
 av Ingeborg Refling Hagen

Mannen reiste seg og så mot solen.
Så at solen den var bitte liten.
Meget mindre jo, enn mannen selv,
og langt mindre enn den jord han sto på.

Mannen strakk seg, ønsket å se mere,
sperret øyet opp, forsterket synet.
Men da økte solen og ble veldig,
meget større enn den jord han sto på.

Mannen hørte sus og lyd i løvet,
hørte klask og sukk av bølgeslaget.
Og han kjempet, prøvde høre bedre,
skille alle lyd ifra hverandre.

Mannen ble bevisst om luktesansen,
og naturen pustet ut i vellyst.
Og han merket smaken på sin tunge,
merket seg det søte og det vonde.

I det samme øynet han sin neste, 
så en mann, men han var bitte liten,
meget mindre verd enn det han selv var,
og langt mindre enn den jord han sto på.

Da ble mannen redd og dekket øyet,
ønsket ikke skjerpe synet mere.
Hadde ikke instinkt til beundring,
hadde ingen drift til å forstørre.

Men av dette som var motsatt driften
fødtes skriket: ”Nei, det vil jeg ikke!”
Angsten slo tilbake som et ekko:
”Du – du skal!” og kampen sto i sinnet.

”Du – du skal!” – – – uhyret er din neste,
kall ham bror og gi ham retten med deg!”

Motsatt instinkt, motsatt drift å si det:
”Kom, du er min bror, du er min like”.

Men av ordene: ”Du er min like” – – 
fremsto Mennesket på jorderiket, 

  (Fra samlingen Jeg foretrekker lyset 1962 s. 30–31.)

På Tangen samfunnshus

(Resten av talen ble holdt på Tangen samfunnshus på grunn av været)

Wergelandteksten og Ingeborgdiktet som nettopp ble framført på kirkegården, har tilknytning til Mjøsa. Etter fiksjonen skal Wergelands verdensdikt være unnfanget ved Mjøsa, nærmere bestemt på Skreia. Ingeborgdiktet er blitt til her på Tangen.

Wergelandteksten er en hymne som himmelånder synger om Adam som ikke er våknet av sin første søvn i Edens hage. De synger at han snart vil slå øynene opp på den ennå unge jord. Dypest sett handler det om menneskets oppvåkning i eksistensiell mening, hvilket innebærer å fatte sin åndsutrustning og erkjenne seg selv. Hymnen sier at denne oppvåkning er ensbetydende med å oppdage en skatt i sitt indre, en juvel, ja, en uknuselig diamant, et symbol på eget selv, identitets-bevisstheten. Å våkne til bevissthet om eget selv er likeverdig med at det åpnes et tempel, altså et gudshus: ”et Tempel er nu min Bolig, af Fakler oppfylt og av Cymbelslag” heter det i den teksten som følger etter himmelåndenes hymne, og som er lagt i munnen på det første mennesket.

Bilder fra krystallenes verden forekommer gjerne hos Wergeland som uttrykk for den indre lyskraft som hvert menneske bærer i seg, evnen til å fange opp og stråle ut lys, og med lys er det ikke bare tenkt på fysisk lys, men på skapende åndelig lys, eller guddomslys. Jeg nøyer meg med å minne om uttrykk som ”Fornuftens Demant” (diktet ”Kvinderne paa Kirkegaarden”), eller ”Diamanten, Dybets Kjerte” (kantaten ”Vord Lys!”).

Hva er så en diamant? Det er en krystall med sterk lysbrytende evne. Den består av rent kullstoff som har utkrystallisert seg under et vedvarende trykk i jordens indre. Så kan vi spørre: Hva er det som gjør at kullstoff utkrystalliseres til diamanter? Det må være det Wergeland i en annen sammenheng kaller loven om selvdannelse, altså en iboende formkraft, som blant annet finnes i mennesket. I denne sammenheng kan vi også nevne barnediktet ”Bækken går i Engen”. På ett nivå handler det om at barnet lærer av fuglen å vaske seg og bli ren utvendig, altså på kroppen. Det var for Wergeland viktig for trivsel, sunnhet og selvrespekt.

Likevel handler diktet kanskje vel så mye om indre klargjøring og erkjennelse. Derfor kan diktet slutte med en brå perspektivutvidelse som uttrykker hva barnet kjenner når det føler seg rent. Da kan det oppnå anerkjennelse fra engler: ”Milde Blikk de [altså englene] sende, / naar de see, at jeg er reen / som den klare Ædelsteen, der kan i Mørket brænde” (SS I, 2 s. 410).

I kantaten ”Vord Lys!” er den indre lyskraft forbundet med menneskeåndenes kall, ”Kaldet Gud dem lærte”. Et kall har sammenheng med en livsoppgave bestemt av en indre trang, eller la meg si et vedvarende trykk. Mennesket kjenner i seg en dyp trang til å virkeliggjøre et mål som skal nås, en høyere mening. Drivkraften mot et mål, kalles gjerne for hensikt. Hos Søren Kierkegaard og Henrik Ibsen kalles det ”Bestemmelsen”. (Jf. S.K.: Enten Eller og H.I.: Peer Gynt.) Det betyr, i følge Knappestøperen i Peer Gynt å bli til i samsvar med ”Mesteres Mening”, og det vil igjen si skaperens, eller rett og slett Guds mening. Det kan også uttrykkes slik: det handler om å bli til i samsvar med sin idé, sitt urbilde. Wergelands dikt ”Følg Kaldet” forteller også om denne indre lov eller hensikt. Den er virksom i menneskesinnet, naturen og kulturen:

Intet – større eller mindre –
intet frugtløst og forspildt,
er der Hensigt i dets Indre,
slænges ud det end saa vildt.

(HW SS I,3 s. 390.)

Dikterens spesielle oppgave er å forstå og bidra til å klargjøre denne hensikt for medmennesker. Dikteren selv er dypt involvert. Når han (eller for den del hun) følger kallet, er dikteren delaktig i en stor sammenheng og samarbeider med en overordnet, guddommelig plan eller hensikt: ”Bedre Tiders Morgenrøde vil han frem af Mulmet støde” (”Følg Kaldet”).

I en serie essays som Wergeland skrev i 1843 – 44 og som han kalte Historiens Resultat, leser vi at ”Kulturens Hovedøiemeed [altså hovedmål] er Humanitet”. Og videre: ”Krystallen antager ikke sikkrere sin Form ved Selvdannelse ifølge en Lov i dens Indre, som tillige er udbredt i Naturen, end Menneskeheden sin aandige Form” (SS IV, 5 s. 345).

De to tekstene handler altså på hver sin måte om mennesket; mennesket som på en gang er individ og representant for slekten. Hvert menneske må – liksom Adam og Eva i tidenes morgen – oppdage seg selv, finne sin plass i verden, og – som Ingeborgdiktet viser – tyde forholdet til sin ”neste”; eller for å sitere Skriften: ”Du skal elske din neste som deg selv”. Det kan med det samme minnes om at det også står skrevet i Wergelands verdensdikt at samme ånd i alle hjerter bor. Hvert menneske har altså en verdi i seg selv uavhengig av fødsel, rase, kjønn, klasse og nasjonalitet og er følgelig omfattet av universelle menneskerettigheter.
Gratulerer med dagen!

Dagne Groven Myhren

content.php

«Det beror på Norges kårne» – tale på Tangen kirkegård 17. juni 2014

av Dagne Groven Myhren

Velkommen til Tangen kirkegård og til Ingeborg Refling Hagens grav.

I dag er det 206 år siden Henrik Wergeland ble født, han som kalte seg grunnlovens seks år eldre bror. Hans syn var at grunnloven var båret og gjennomtrengt av en frihetsidé i kontinuerlig vekst, en slags frihetens Ygdrasils ask som må ha vern og vilkår slik at den kan formidles videre til kommende slekter ”meer Fuldkommen end vi modtoge den fra Fædrene”, som han sier i en tale i Det norske Studentersamfund 17. mai 1835. Han advarer med det samme mot stagnasjon. Jeg siterer:

Det Frihedstræ, vi fryde os om skal ikke være af disse Underhavens forstenede, hvor Frugterne kun til Øjenslyst ere Diamanter og Rubiner; men et, der lædsker og nærer, voxer og voxer til en Ygdrasil der omskygger Verden.

Av hans fedrelandssang for barn framgår det at han ønsker at hvert barn i Norge skal oppdage at friheten er noe ”som verd er at beskytte.”

De to diktene som Torleif Kippersund straks vil framføre, er valgt med tanke på det pågående grunnlovsjubileet: Henrik Wergelands dikt: ”Norges Storthing” fra 1842 og Ingeborg Refling Hagens dikt: ”På en bitte liten klode” fra 1960.

Som vi alle vet, er Stortinget en folkevalgt, representativ, lovgivende forsamling. Navnet Storting er skapt av Henriks far, Nicolai Wergeland, som fikk gjennomslag for det i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Nicolai Wergeland var en av de mest framtredende personene i grunnlovskomiteen.

Navnet ”Storting” refererer til middelalderens tingsteder, lovarbeid og lovpraksis i Norge. Ett av de gamle tingstedene, Eidsivating, ble på 1000-tallet flyttet til selve Eidsvoll, ”Heidsivia”, som Wergeland nevner i diktet. Det som er bevart av Heidsivia Tings Lov Bok og av Borgartingsloven, representerer de to eldste lovsamlinger i landet. Eidsivating omfattet bygdene omkring Mjøsa, og dermed også Tangen.

Vår grunnlov har rett nok nære forbilder, især i den franske og den amerikanske grunnlov fra slutten av 1700-tallet, og det gjør Wergeland mye ut av i sin diktning. Men han visste nok også at for eksempel den norske Frostatingsloven fra 1100-tallet inneholder en grunnleggende formulering, i ordtaks form og lett å huske: «Med lov skal land bygges og ikke med ulov ødes. Og den som ikke unner en annen lov, han skal selv ikke nyte lov.» Her skinner den enda eldre Romerretten gjennom. Den har røtter tilbake til uskrevne lover i førkristen tid.

I diktet ”Norges Storthing” vektlegger Wergeland bl.a. den bonderepresentasjon som grunnloven av 1814 åpnet for: ”Norge i sin Døl er dragen / nu tilthinge for sit Nord”, heter det bl.a. Og han understreker verdien av at de ulike landsdeler kan kommunisere med hverandre på tinget. Diktet peker videre mot en velsignelsesrik vekst for land og folk, en ny storhetstid. Og det kan tilføyes at denne ikke skal oppnås ved å erobre land, men ved å dyrke opp vårt eget land – materielt og åndelig. Norges skattland finnes ”herindenlands” som det heter i et annet Wergelanddikt. (Nils Justesen). Diktet ”Norges Storting” understreker at veksten ”beror på”, dvs. avhenger av, innsatsen til ”Norges kaarne”, altså de folkevalgte

Wergeland selv underviste bondegutter gratis i sin hjembygd for at de skulle få bedre kunnskaper slik at de kunne gjøre seg nytte av de muligheter som grunnloven åpnet for.

Diktet slutter slik: ”Det beror på Norges kaarne /Tidens Guder er dens Mænd”.

På den tid var jo politikerne menn. I dag har selvsagt kvinner stemmerett og arbeider politisk på høyeste nivå. Dette er en frukt av den veksten i frihetstreet som Henrik Wergeland forutså og bidro til å bane veien for.

Ingeborg Refling Hagens dikt ”På en bitte liten klode” er skapt av en kvinne som arbeidet i tradisjonen fra Wergeland, og som ønsket at vi alle skulle være med på å holde oppe verdiene i Wergelandarven og ta dem med videre. Det er derfor vi i dag tar del i hennes Wergelandstevne.

”På en bitte liten klode” foregriper i noen grad et mye nyere dikt som er blitt folkeeie i det siste. Det heter ”Mitt lille land” og er skrevet av Ole Paus. Om Paus har kjent Refling Hagens perspektivrike dikt, vet jeg ikke.

Refling Hagen løfter i alle fall fram Norge som et knøttlite, fredelig og beskjedent land med mye fjell og stein. Men det gror noe verdifullt og vakkert i ”revnene”. Hun ser videre det lille landet i global og kosmisk sammenheng, og retter blikket mot vår spesielle grunnlovsdag som lyser ”som en revne i et fjell”. Og sannelig klinger Frostatingsloven med (sitat): ”Og ved lov er landet bygget, / og ved rettferd er det trygget.” Hun lar dertil erfaringene fra andre verdenskrig spille inn når hun understreker at vi er et folk som bittert har lært å forstå verdien av å leve i fred og frihet. Som vi vet har dette preget vår 17. mai feiring i hele etterkrigstida. Ja, det har også hatt betydning for det 17. junistevnet som IRH skapte. Det hele begynte på Eidsvoll i 1938 som et mottiltak mot den uhyggelige politiske og ideologiske utviklingen på 1930-tallet. Og hva var mottoet for det første 17. juni-stevnet i 1938? – Svaret er: Det land som eier frihet har ære nok, en formulering etter Henrik Wergeland. Stevnet ble tatt opp igjen på Romerike etter krigen, men fra og med 1950 har 17. juni vært feiret hvert eneste år her på Tangen. Det blir til sammen i 65 år. Gratulerer med dagen!

content.php

Tale ved Ingeborg Refling Hagens grav 17. juni 2013

av Dagne Groven Myhren

Tangen kirkegård, 17. juni 2013.

Sang:

”Vord Lys!” Det forkyndes i evigt endnu
for navnløse, blindfødte Stjerner
hist ute i Mulmenes Fjerner.
Forherliget vorde dit Rige og Du,
Herre vor Gud! Halleluja!

(Fra Wergelands kantate Vord Lys!)

Velkommen til Tangen Kirkegård og Ingeborg Refling Hagens grav på Henrik Wergelands 205-årsdag. Gratulerer med dagen!

Jeg vil begynne med å stille tre spørsmål.

 1. Hva er det dypeste i Henrik Wergelands folkeopplysningsprosjekt?
 2. Hvordan kunne Wergeland hevde at oppfinneren av boktrykkerkunsten, Johann Gutenberg, har spredt større velsignelse over jorden enn Sokrates, Platon og Aristoteles og mange andre store ånder som han nevner?
 3. Hvorfor ønsket Ingeborg Refling Hagen at Wergelands kantate fra midtsommerdagen, 24. juni i 1840, Vord Lys!, skulle framføres hvert år ved Wergelandfesten her på Tangen 17. juni? Kantaten åpner med de bibelske ordene : ”Vord Lys!” dvs. ”Bli Lys!” Den vil bli framført også i år – på Tangen Samfunnshus etter dagens hovedtaler, Walid al-Kubaisi.

Her skal det gis momenter til svar på spørsmålene.
Ordet Lys henger sammen med begrepet opplysning. Det har selvsagt en rent konkret betydning. Men opplysning er vel så mye brukt i overført betydning, for eksempel i uttrykket folkeopplysning. Da snakker vi om lys i betydningen kunnskap, ja, visdom. Wergeland drev som kjent folkeopplysning på mange nivåer. Han lærte folk nyttige, praktiske kunnskaper, ga ut folkeskrifter og arbeidet for opprettelse av folkeboksamlinger for eksempel. Vi pleier gjerne, og med rette, å se Wergelands folkeopplysningsprosjekt som en videreføring av en stor tradisjon fra 1700-tallet, altså fra opplysningstiden.

Så vi spør igjen: hva var kjernen i Henrik Wergelands opplysningsprosjekt?

Historikeren Arne Bergsgård har sagt at alt opplysningsarbeid for Wergeland i grunnen var ”å vekkja mennesket, så dei åndsevnene det rår over, kjem i arbeid.” Wergeland selv sier: ”Vi ere Aandeæg, lagte i Dyndet”. Det betyr at vi mennesker skal vokse opp og utvikle oss i dette fruktbare dynd, for til slutt en gang å forlate det som frie ånder med kurs mot den himmelske hjemstavn som vår ånd dypest sett er utgått fra og hører hjemme i: ”Høiere, gjennem Spiraler, / stiger Aandernes Skarer / op mot Gud” (diktet Napoleon, 1829).

For Wergeland er mennesket et vesen av støv og ånd. Hva skal så til for å skape åndelig oppvåkning og vekst? Svar: Lys. Lys er åndens næring.

Wergeland skapte en åndemyte som bærer hans eget stempel. Men den er i slekt med Platons sjelemyte. Hos Wergeland som hos Platon er det meningen at mennesket skal oppdage sin ånd, gjenerindre sitt dypeste åndelige vesen og vokse i erkjennelse av det sanne, det skjønne og det gode. ’Å lære er å huske’, sier Sokrates i en av Platons dialoger. (Jf. dialogen Faidon). Platon understreker det avgjørende ved å gjenerindre seg som ånd. Det er også grunnleggende for Wergeland – og – for Ingeborg Refling Hagen. Hun utreder begrepet ”himmelerindring” i sin diktning på originale måter.

Hos Wergeland klinger stadig ord av typen: Glem ei, glem ikke, ei glem. For eksempel slik:

Glem ei, du er Støv!
Glem ei, du er mere end Støv
At Solerne ere dig Vei til dit Hjem,
i blaanende Fjerner.
de blinkende Stjerner
det over din Hjemstavn hviftende Løv,
ei glem!

(Jf. Skabelsen, Mennesket og Messias (1830) og omarbeidelsen Mennesket (1845)

På Tangens skoles usedvanlig vakre fane står dette:

Glem ikke Stjernerne! Glem ikke Blomsten!
glem ikke Ormen i støvet.

(Fra prologen i Mennesket.)

Både himmelens stjerner, jordens dyr og blomster er del av det universelle skapelsesdiktet og lærer oss til syvende og sist om Skaperen.

Wergeland forente klassisk dannelse med bibelkunnskap. Kantaten Vord Lys! ble som nevnt framført første gang i 1840 til minne om boktrykkerkunstens oppfinner og 400-årsjubileet for hans kunst. Kantaten ble oppført i Vår Frelseres kirke i Kristiania. Deretter samme dag var det en verdslig fest i Grünnings have, ikke langt fra Eidsvolls plass, der Wergelandstatuen står i dag, men nærmere sjøen. Der ble fedrelandet, ytringsfriheten/trykkefriheten og den unge norske litteratur hyllet i dikt som Wergeland hadde skrevet for anledningen. Og der holdt han sin berømte tale der han hevder at Guds sanneste navn er velsignelse.

Så tilbake til vårt andre spørsmål: hvordan kunne Wergeland si at Gutenbergs kunst overgår alle andre store ånders kunst? Svaret er at Gutenbergs kunst i bunn og grunn er Guds kunst, fordi den gjennom de løse typene, metallbokstavens ”Tunger”, forsetter Guds skaperverk og med fornyet kraft utbrer lys i verdens mørke, altså også lyset fra ånder som Sokrates, Platon, Aristoteles, Solon og andre. Gud er en lysets Gud.

”Metallbokstavets Tunger
den Lysets Gud lovsjunger!

(”Vord Lys!”)

Svaret på det tredje spørsmålet gir seg av seg selv. Ingeborg Refling Hagen ønsket at kantaten skulle være et fast innslag på 17. juni, fordi den viser at Wergelands folkeopplysningsprosjekt dypest sett er en fortsettelse av Guds skaperverk slik Gutenbergs kunst også var det: utbredelse av Ordet. Det er Guds egen røst som fortsatt runger: Bli Lys! Det er det perspektivet trykkekunsten – ideelt sett – tjener. Gjennom den strødde Gutenberg velsignelse over all jorden med: ”en Straaleregn / af aandbelivte, sære Trylletegn”; med andre ord, det lys ånder trenger for å vokse. Ingeborg Refling Hagen ønsket videre at lysordene skulle stige ut av bøkene og bli levende og virksomme i menneskenes sinn. For lysord er skaperkraft.

*

Torleif Kippersund vil nå framføre Åse Marie Nesses dikt ”Henrik Wergeland”. Merk hvordan hun bevisst refererer til en rekke av Wergelands dikt. Og så sier hun at Wergeland var norsk og unorsk på samme tid. Hun bestrider absolutt ikke at Wergeland var norsk. Men han var også universell, og på visse måter en fremmed fugl som førte med seg bruset fra ånds-tradisjoner i den store verden til vårt land. Åse Marie Nesse sier bl.a.: ”Det susa ei pinje i Maridal”. Så får vi minne om at pinjen er et slags furutre som hører til i landene rundt Middelhavet.

Henrik Wergeland

Det susa ei pinje i Maridal
ein gyllenlakk lyste i enga
frå Glitretind steig det ei kongeørn
landet var ditt
angande levande ditt
u-nordisk inderleg ditt

du
fakkel og foss
vårløysing midt i ein vinter
såkorn og sevje og sol

kor mange isbrear smelta?
kor mange skybankar brast?
kor mange jøklar vart stjerneskot?

på rettferds valplass:
din tapre armé av ord
med gylne hjelmar
med mjuke brynjer av sølv og sanning
med våpen av tusenblad-roser
eit felttog mot hjerne-troll

den vidaste himmel er tanken
den varmaste jorda er hjarta
den fagraste blomen er smilet

guds namn er velsigning

Fra samlinga: Til ord skal du bli (1973) av Åse Marie Nesse (1934–2001).

content.php

Tale på Ingeborg Refling Hagens grav 17. juni 2012.

av Dagne Groven Myhren

Velkommen til Ingeborg Refling Hagens grav på Henrik Wergelands 204 årsdag, 17. juni 2012. I dag har vi opplevd Tangen kirke full av 17. juniblomster. 17. juni-blomsten er inspirert av Henrik Wergelands diktning og skapt i hans ånd.

”Nævner vi Henrik Wergelands Navn, / da bader i Lys vi vor Pande, sang dikteren Nils Collett Vogt. Sigmund Skard kalte Wergeland for ”serafskald”. Ingeborg Refling Hagen sa: ”Når det spirer en gang i vårt spor, er det Wergelands tanker som gror”.

Hun sa også: ”Han blir den seige rota / som hver voldsmann snubler i”. Og hun lærte barna å synge: ”vi må lære alt han skrev for norske barn.”

Og barna sang om sommerfuglen, svalen, reven, grevlingen, ugla, edderkoppen og mange andre levende skapninger. Gud har gitt hver og en sin oppgave her i verden; likeså er det med oss mennesker, sa Wergeland.

Ingeborg Refling Hagen ville opparbeide grobunnen for Wergelands diktning slik at så mange som mulig skulle få erfare Wergelandlyset. Derfor inviterte hun også til 17.junifest og blomstertog på Tangen.

Og barna elsket den diktning som hun elsket, og framførte med stor hengivenhet hans skjærsommermorgenseventyr ”Svalen”, som blant annet handler om det fantastiske livet på en sommereng omgitt rosenbusker. Er man ute en grytidlig sommermorgen, kan man til og med oppleve å bli ført av en seraf gjennom paradisets porter. Og vi kunne ikke være i tvil om at det hadde Wergeland selv opplevd, ellers kunne han ikke ha skrevet så overbevisende om det:

Mens det synes som du blunder,
somom Syn og Sands er borte
gribe Englevinger under
Tankens ørkesløse Svæven
langsad Dalens Taagebund,
og i Bønnen fra din munn,
i den første Lyd deraf,
føres du av en Seraf
gjennem Paradisets Porte,
Og Du får som årlest beder,
en Sekund
af de frelstes Saligheder
for den tabte af din Blund.

Et sekund av paradisets saligheter. Kan noe være deiligere for et barn? ”Salig, salig er den Skabning…”

Mot slutten av dette eventyrdiktet kommer det også en forklaring: Rosenhegnet som omgir enga, blir et bilde på den himmelske kjærlighet som omspenner verden.

*

Vi er nok mange her i landet som har opplevd øyeblikk da et Wergelandbilde plutselig åpner seg. Da solklarner det inne i oss, og vi ser det han må ha sett. Tenk for eksempel på hva han sier om syrinen:

hver en Smaablomst i dens Klase
er en liden egen Vase
af et halvklart Porcellin,
fuld af Honnings søde Nyden
fuld av Sommerfugles Viin.

Eller hør på dette om liljekonvallen:

”Med Liljenkonvallers / Sølverklokker, / jeg ud av Verden / vil Løgnen ringe.”

*

I 2008 feiret hele Norge at det var 200 år siden Henrik Wergleland ble født. Også Tangen feiret Wergeland med blomsterprosesjon, sang og dikt. Men den dagen brøt stevnedeltakerne opp tidligere enn vanlig og dro inn til Oslo for å delta i et barneprogram der. Jeg parkerte bilen ved Sankthanshaugen og vandret gjennom gatene med en 17. juniblomst. Underveis passerte også Wergelands hus Grotten, i utkanten av slottsparken. På min vandring ble jeg rett som det var stoppet av folk som lurte på hva slags blomst jeg bar på, og hvor man kunne få kjøpt en slik blomst. ”Og den”, sa jeg. ”Det er en 17. juni-blomst. Den er ikke til salgs. Og den gror bare på Tangen ved Mjøsa!”

Som dere ser, så gror den her fortsatt. Og den har ikke falmet etter at Johanne Louise overtok ansvaret for produksjonen.

Disse blomstene er skapt kunstnere som var grepet av den ånd og de ”Phantasiens Regnbueranker” som tindrer i Henrik Wergelands diktning.

*

Han ønsket å bli prest som han hadde utdannet seg til, og han prekte flere ganger til høymesser, både i Oslo og på Eidsvoll. Sin praksispreken holdt han 2. juni 1833 i det som den gangen het Oslo kirke, i dag Gamlebyen kirke. Den ligger fortsatt under Ekebergåsen. Men noe prestekall fikk han aldri. Det fortapte seg i solnedgangens ”Smukke Skyer”. Så er det altså Wergelands prestekall vi ser inn i nå vi finner glede i solnedgangens skylandskap.

Wergeland hadde likevel en stor ”menighet” blant landets minst bemidlede. Såkalte vanlige folk i Norge på den tid, mente at alle dikt var laget av Wergeland. Det skriver litteraturforskeren Rolv Thesen et sted. Det som i alle fall må være tilfelle, er at Wergeland gjennom sitt allsidige virke og gjennom sin dikting har satt sitt preg på oss som folk, enten vi vet det eller ei.

*

For omtrent et år siden opplevde Norge det grusomste terroranslaget som noen sinne har rammet vårt land i fredstid. I disse dager pågår det en uendelig rettssak mot en ung, tilsynelatende helt vanlig norsk mann som er overbevist om at det han gjorde var rett. Man kunne ventet lynsjestemning i dagene etter ugjerningene. Det skjedde ikke! I stedet grodde det opp noe som ble kalt rosetog over hele landet. En ung pike formulerte de ordene som først ble sitert av statsministeren vår, og siden over hele verden: ”Hvis en mann kan skape så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen?”

Og kronprinsen holdt tale, og gjentok som et omkved: ”I kveld er gatene fylte av kjærlighet.” Og jeg tenkte: ”Dette er i Wergelands ånd! Enten vi vet det eller ei, så er det ”Wergelands tanker som gror”. Et fargerikt folk ville sammen vise at kjærlighet er sterkere enn ondskap.

Kanskje er det også et tegn i tiden at vi har fått en ny og mer korrekt oversettelse av en sentral vending i Johannesevangeliet. Før sto det: Lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det”. Nå heter det: ”Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.” Dette er i samsvar med Wergelands ”Mennesket” fra 1845:

Lyset er saa stærkt – det er fraoven –
at ene i en helt tilmulmet Verden,
det standser ei sin Straalen-ud før Alt
med Lys er mættet

Ingeborg Refling Hagen reflekterte mye rundt krigens problematikk. Det ble ikke mindre aktuelt før, under og etter siste verdenskrig. Det tilbakevendende spørsmålet etter krigen var: Hvordan forhindre at fascistiske tendenser igjen skulle vinne fram. Hvordan unngå å bli smittet av den ondskap man vil bekjempe? Svaret var: Henrik Wergeland. Og hun arbeidet, ikke minst med barna.

Alt i 1936, altså før krigen, skrev Ingeborg Refling Hagen en prolog som innledning til sin språklig moderniserte versjon av Wergelands skrift Jødesagen i Det norske Storthing. Der sier hun blant annet dette:

Hvert lite barn i Norge har fått sitt frihetsskrift,
Hvert lite barn er borger i / vår Henriks republikk.

Hun lar oss forstå at ”Henriks republikk”, den har han opprettet i menneskenes sinn gjennom sin tale og sine dikt. Vi leser også:

De våpen som vi arvet, bestenkt med fedres blod
ble omskapt til en rosenkvist i barnehanda vår.

Dagne Groven Myhren

Under er avslutningen på Ingeborgs dikt til Wergeland:

Den statsreform som andre land betaler dyrt med blod,
den skapte han i sinnet vårt
med tålmod og tro.
Hvert lite barn i Norge har fått hans frihetsskrift.
Hvert lite barn er borger i
vår Henriks republikk.
Han er i alt vårt yrke,
i alt bevissthetsliv.
Han blir den seige rota
som hver voldsmann snubler i.

Resten av Ingeborgs dikt om Wergeland kan du finne her.